Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen van en huurovereenkomsten gesloten met FRESH TRAY BV, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Kapelstraat 136 en met als ondernemingsnummer 0782.995.381 (hierna ook “Fresh Tray”, de “Verhuurder” of “we/wij/ons/onze” genoemd).

1.2. De “Huurder” (hierna ook “je/jij/jou/jouw”) verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Fresh Tray een product huurt. Fresh Tray verhuurt uitsluitend producten aan ondernemingen. Een “onderneming” is een natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en in die hoedanigheid een overeenkomst sluit met Fresh Tray.

De “Producten” of het “Product” verwijst naar de door Fresh Tray aangeboden goederen die beschikbaar zijn voor verhuur (waaronder Fresh Tray Peukenzuilen en Rokerscabines).

1.3. Onderhavige algemene voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar via
https://www.freshtray.eu/pages/algemene-voorwaarden (hierna de “website” genoemd).

1.4. De algemene voorwaarden worden steeds vóór het afsluiten van de overeenkomst ter beschikking gesteld van de Huurder. Door ondertekening van de bestelbon/offerte of door aanvaarding bij het plaatsen van een online bestelling ga je uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.5. De voorwaarden van de Huurder zullen enkel van toepassing zijn als zowel Fresh Tray als de Huurder ze, voorafgaand aan de uitvoering van de bestelling, uitdrukkelijk en schriftelijk voor akkoord hebben bevestigd in de bijzondere voorwaarden. De onderwerpen die buiten het bestek van onderhavige algemene voorwaarden vallen, zullen worden geregeld door de algemeen gangbare rechtsregels naar Belgisch recht.

1.6. De overeenkomst komt tot stand nadat de bestelbon tijdig (binnen de geldigheidsduur vermeld op de bestelbon/offerte) is ondertekend of, wanneer de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, na ontvangst van een elektronische bestelbevestiging vanwege Fresh Tray.

 

Artikel 2. Informatie over de onderneming

Je kan contact opnemen met Fresh Tray via onderstaande gegevens:

Fresh Tray BV
Kapelstraat 136
3550 Heusden-Zolder
info@freshtray.eu
+32 (0)11/ 497 169

 

Artikel 3. Prijzen en betaling

3.1. Offertes van Fresh Tray zijn, behalve indien anders wordt vermeld, slechts informatief en niet-bindend. Het product- en prijsaanbod zijn slechts geldig gedurende de uitdrukkelijk vermelde termijn van het aanbod. Indien geen termijn is vermeld, zullen offertes en aanbiedingen slechts gedurende vijftien (15) kalenderdagen met ingang van de datum van uitgifte geldig zijn.

3.2. De prijzen van de producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de bestelbon/offerte op het moment dat de Huurder een bestelling plaatst. De catalogi, reclamefolders, prijslijsten e.d. hebben slechts indicatieve waarde.

3.3. De prijs geldt exclusief levering en andere kosten en inclusief btw, behalve wanneer dit anders wordt aangegeven.

3.4. De leverings- en plaatsingskosten worden steeds aangegeven op de factuur. De leverings- en plaatsingskosten zijn steeds ten laste van de Huurder.

3.5. In geval van een prijsverhoging van elementen van de logistieke keten of de productieketen en/of in geval van een verhoging van de grondstoffen om de producten te vervaardigen, behoudt Fresh Tray zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te herzien. De prijsherziening zal steeds gebeuren conform de wettelijke vereisten en op basis van objectieve parameters, in overeenstemming met de bepalingen van de bijzondere overeenkomst tussen Fresh Tray en de Huurder.

Artikel 4. Facturatie

4.1. Alle facturen van Fresh Tray zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na de vervaldatum van de factuur, behalve wanneer de factuur een andere betalingstermijn bevat. De betaling gebeurt telkens via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur.

4.2. De Huurder is steeds gehouden tot betaling binnen de betalingstermijn. Eventuele vertragingen in de uitvoering van de opdracht buiten de wil van Fresh Tray kunnen nooit een rechtvaardiging zijn voor een laattijdige betaling van een factuur.

4.3. In geval van vertraging in de betaling door de Huurder zullen vanaf het verstrijken van de vervaldatum verwijlinteresten aangerekend worden gelijk aan minimaal 8% op het factuurbedrag (incl. btw), dan wel aan de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, als
deze hoger ligt. Deze wettelijke rentevoet is variabel en wordt elk semester aangepast en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De toepasselijke rentevoet kan worden teruggevonden op de website van de FOD Financiën via de volgende link: https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/
rentevoet_betalingsachterstand_handelstransacties.

Daarnaast en onverminderd de forfaitaire vergoeding voor de invorderingskosten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend gelijk aan 10% van het factuurbedrag (inclusief btw) met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd het recht van de Verhuurder om een grotere schadevergoeding te eisen indien zij zulke schade kan bewijzen.

Deze bepaling is wederkerig en ook van toepassing wanneer Fresh Tray iets verschuldigd is aan de Huurder.

4.4. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden met betrekking tot één factuur door de Huurder, worden alle openstaande facturen van de Huurder onmiddellijk opeisbaar. Bovendien heeft Fresh Tray het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak in hoofde van Fresh Tray tot schadeloosstelling van haar geleden schade.

4.5. De facturen van Fresh Tray dienen, in geval van betwisting, binnen de acht (8) kalenderdagen geprotesteerd te worden door middel van een aangetekende brief gericht aan de zetel van Fresh Tray. De factuur wordt geacht uitdrukkelijk aanvaard te zijn bij gebrek aan dit protest.

4.6. In geval van liquidatie, faillissement of uitstel van betaling van de Huurder, zullen de vorderingen van Fresh Tray en de verplichtingen van de Huurder onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.7. De door de Huurder uitgevoerde betalingen zullen altijd eerst toegewezen worden aan alle verschuldigde renten en kosten, nadien aan de langst openstaande opeisbare facturen. Ook wanneer de Huurder meldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

4.8. Alle kosten met betrekking tot (buiten)gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de Huurder.

Artikel 5. Plaatsing

5.1. Voor de levering en plaatsing van de Producten zal een afzonderlijke leverings- en plaatsingskost in rekening worden gebracht.

5.2. Fresh Tray zal de plaatsing uitvoeren op de door de Huurder aangeduide locatie.

5.3. De Huurder verbindt zich ertoe om ongehinderd toegang te verlenen tot deze locatie tijdens de uitvoering van de plaatsing. Hij zorgt ervoor dat de ondergrond waarop of waarin de plaatsing dient te gebeuren vrij, egaal en stabiel is. De Huurder verbindt zich ertoe om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de plaatsing ongestoord kan worden uitgevoerd.

5.4. De plaatsing van de Rokerscabines impliceert een vergunningsplicht in hoofde van de Huurder. Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder om ervoor te zorgen dat de werkomstandigheden voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overheidsvoorschriften en tevens tijdig zorg te dragen voor de nodige voorbereidingen, vergunningen en ontheffingen, opdat de plaatsing naar behoren kan worden uitgevoerd. In het geval de werken hierdoor worden vertraagd, kan Fresh Tray hier geenszins aansprakelijk voor worden gehouden.

5.5. Indien komt vast te staan dat de Huurder niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, is Fresh Tray gerechtigd de plaatsing op te schorten totdat aan alle hierboven vermelde voorwaarden door de Huurder is voldaan en eventueel een stallingskost aan te rekenen voor het stockeren van de goederen, een vergoeding te vragen voor de transportkosten en een vergoeding van elke hieruit voortvloeiende schade voor zover deze door Fresh Tray bewezen is. Indien toch een plaatsing
gebeurt zonder dat de werf volledig voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, gebeurt dit op risico en verantwoordelijkheid van de Huurder en kan de Huurder Fresh Tray niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade daaruit voortvloeiend.

Artikel 6. Algemene verplichtingen voor de Huurder

6.1. De Huurder mag de goederen niet omvormen, vervreemden, overdragen, bezwaren en/of anderszins in welke vorm en ten welke titel ook aan derden ter beschikking stellen. De Producten zullen geenszins voorwerp uitmaken van overeenkomst van onderhuur. De Producten blijven te allen tijde eigendom van de Verhuurder, de huurovereenkomst leidt geenszins tot een eigendomsoverdracht.

6.2. Het risico voor verlies van of schade aan het product wordt overgedragen aan de Huurder wanneer de Huurder of een door hem aangewezen derde het goed fysiek in het bezit heeft gekregen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Fresh Tray kan enkel aansprakelijk worden gesteld indien een zware fout en/of bedrog t.a.v. haar is bewezen, doch niet in geval van lichte fout. Hetzelfde geldt indien Fresh Tray een beroep doet op onderaannemers.

7.2. Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen en behoudens in geval van opzet of zware fout, is de aansprakelijkheid van Fresh Tray beperkt tot:

  • Vergoeding van de schade van de Huurder die rechtstreeks en enkel het gevolg is van de contractuele tekortkomingen van Fresh Tray en/of de vastgestelde gebreken aan de diensten.
  • En dit maximum tot een jaar aan huurgelden zoal vermeld in de overeenkomst tussen partijen.

7.3. Fresh Tray kan, behoudens in het geval van fraude, bedrog, opzet of zware fout, nooit gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, gevolg- en/of indirecte schade, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, inkomstenderving.

Artikel 8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht is Fresh Tray gerechtigd de overeenkomst op te schorten gedurende de overmachtssituatie. Als de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend is, zal Fresh Tray niet langer gehouden zijn tot nakoming van haar verbintenissen. Fresh Tray zal de Huurder telkens te gepasten tijde op de hoogte brengen van het bestaan van een
overmachtssituatie waardoor zij haar verbintenissen tijdelijk moet opschorten, dan wel niet langer kan uitvoeren.

8.2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden het volgende verstaan: een plotse, onvoorspelbare en onvermijdelijke gebeurtenis, buiten de wil van de partijen, die de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst onmogelijk maakt. Als overmacht in hoofde van Fresh Tray worden uitdrukkelijk, zonder limitatief te zijn, beschouwd: brand, technische stoornissen, materiële defecten van het materiaal van Fresh Tray en andere situaties die de activiteiten van Fresh Tray ernstig bemoeilijken of onmogelijk maken en die niet aan haar kunnen worden toegerekend.

8.3. Indien er reeds gedeeltelijk aan de overeenkomst werd voldaan door Fresh Tray of de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (bv. een deel van de bestelling kan wel geleverd worden), is Fresh Tray gerechtigd om deze goederen afzonderlijk te factureren.

8.4. Voor het reeds betaalde gedeelte van de overeenkomst dat omwille van overmacht in hoofde van Fresh Tray niet verder kan worden uitgevoerd (bv. de betaalde goederen die omwille van overmacht niet langer kunnen worden geleverd), is de Huurder gerechtigd op een pro rata terugbetaling.

Artikel 9. Verwerking van persoonsgegevens

9.1. Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door Fresh Tray, zal Fresh Tray optreden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen.

9.2. De persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring, die raadpleegbaar is op https://www.freshtray.eu/pages/privacy-policy.

9.3. Voor alle andere verzoeken of vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de Huurder kan hij/zij contact opnemen via de contactgegevens vermeld in artikel 2.

Artikel 10. Geschillen

10.1. In geval van klachten, moedigen we je aan om in eerste instantie contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in artikel 2. Als klachten betrekking hebben op producten en/of facturen, gelieve dan altijd het factuurnummer te vermelden.

10.2. Op elke overeenkomst, aanbieding of advies is het Belgisch recht van toepassing, onverminderd het recht van de consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch grondgebied hebben om zich op bepalingen van dwingend recht uit hun nationale wetgeving te beroepen.

10.3. Eventuele geschillen betreffende de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of de uitdoving van deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, behoren naar keuze van eiser tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van Fresh Tray.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Indien er bijzondere voorwaarden worden opgenomen op de offerte, factuur of overeenkomst en deze voorwaarden verschillen van de algemene voorwaarden, hebben deze bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden, hoewel de overige algemene voorwaarden een aanvullende werking hebben en onverwijld van toepassing blijven. De algemene voorwaarden of huurvoorwaarden
van de Huurder of een derde partij zijn in geen geval van toepassing in de relatie tussen de Huurder en Fresh Tray.

11.2. Indien de huurovereenkomst – die wordt gesloten tussen de Huurder en Verhuurder – afwijkt van deze algemene huurvoorwaarden, dan heeft die huurovereenkomst steeds voorrang in hun onderlinge verhoudingen.

11.3. De bepalingen van de volledige overeenkomst tussen de Huurder en Fresh Tray zijn deelbaar en indien één of meer van deze bepalingen ongeldig worden verklaard, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

11.4. Indien een bepaling als overmatig ruim of nietig wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien een bepaling als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal de bepaling vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk het economische effect en de bedoeling van de partijen van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.