Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen van en verkoopovereenkomsten gesloten met FRESH TRAY BV, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Kapelstraat 136 en met als ondernemingsnummer 0782.995.381 (hierna ook “Fresh Tray” of “we/wij/ons/onze” genoemd).


1.2. De “klant” (hierna ook “je/jij/jou/jouw”) verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Fresh Tray een bestelling plaatst. Een “klant-consument” is een natuurlijke persoon die producten bij Fresh Tray aankoopt en deze gebruikt voor niet-beroepsmatige doeleinden. Een “klant-onderneming” is een natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en in die
hoedanigheid een overeenkomst sluit met Fresh Tray.

De “producten” of het “product” verwijst naar de door Fresh Tray aangeboden goederen die beschikbaar zijn voor aankoop (Fresh Tray Peukenzuilen, Rokerscabines, Zak- en autoasbakjes en andere door Fresh Tray aangeboden producten).

1.3. Onderhavige algemene voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar via
https://www.freshtray.eu/pages/algemene-voorwaarden (hierna de “website” genoemd).

1.4. De algemene voorwaarden worden steeds vóór het afsluiten van de overeenkomst ter beschikking gesteld van de klant. Door ondertekening van de bestelbon of door aanvaarding bij het plaatsen van een online bestelling ga je uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.5. De voorwaarden van de klant zullen enkel van toepassing zijn als zowel Fresh Tray als de klant ze, voorafgaand aan de uitvoering van de bestelling, uitdrukkelijk en schriftelijk voor akkoord hebben bevestigd in de bijzondere voorwaarden. De onderwerpen die buiten het bestek van onderhavige algemene voorwaarden vallen, zullen worden geregeld door de algemeen gangbare rechtsregels naar Belgisch recht.

1.6. De overeenkomst komt tot stand nadat de bestelbon tijdig (binnen de geldigheidsduur vermeld op de bestelbon) is ondertekend of, wanneer de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, na ontvangst van een elektronische bestelbevestiging vanwege Fresh Tray.

Artikel 2. Informatie over de onderneming


Je kan contact opnemen met Fresh Tray via onderstaande gegevens:
Fresh Tray BV
Kapelstraat 136
3550 Heusden-Zolder
info@freshtray.eu
+32 (0)11/ 497 169

Artikel 3. Prijzen en betaling


3.1. Offertes van Fresh Tray zijn, behalve indien anders wordt vermeld, slechts informatief en niet-bindend. Het product- en prijsaanbod zijn slechts geldig gedurende de uitdrukkelijk vermelde termijn van het aanbod. Indien geen termijn is vermeld, zullen offertes en aanbiedingen slechts gedurende vijftien (15) kalenderdagen met ingang van de datum van uitgifte geldig zijn.

3.2. De prijzen van de producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de bestelbon of op de website op het moment dat de klant een bestelling plaatst. De catalogi, reclamefolders, prijslijsten e.d. hebben slechts indicatieve waarde.

3.3. De prijs geldt exclusief levering en andere kosten en inclusief btw, behalve wanneer dit anders wordt aangegeven.

3.4. De leveringskosten worden steeds aangegeven op de factuur. De leveringskosten zijn steeds ten laste van de klant.

3.5. In geval van een prijsverhoging van elementen van de logistieke keten of de productieketen en/of in geval van een verhoging van de grondstoffen om de producten te vervaardigen, behoudt Fresh Tray zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te herzien. De prijsherziening zal steeds gebeuren conform de wettelijke vereisten en op basis van objectieve parameters, in overeenstemming met de bepalingen van de bijzondere overeenkomst tussen Fresh Tray en de klant.

3.6. Fresh Tray aanvaardt de volgende betaalmethoden: ...

Artikel 4. Facturatie


4.1. Alle facturen van Fresh Tray zijn contant betaalbaar en moeten uiterlijk voorafgaand aan de levering van het product worden voldaan, tenzij een andere betalingstermijn wordt vermeld op de factuur.

4.2. De klant is steeds gehouden tot betaling binnen de betalingstermijn. Eventuele vertragingen in de uitvoering van de opdracht buiten de wil van Fresh Tray kunnen nooit een rechtvaardiging zijn voor een laattijdige betaling van een factuur.

4.3. Wanneer de klant-consument in gebreke blijft, zal er na het verstrijken van de vervaldag kosteloos een eerste herinnering worden overgemaakt. Fresh Tray behoudt zich het recht voor om voor bijkomende herinneringen kosten aan te rekenen van max. 7,50 EUR, vermeerderd met de verzendkosten van de herinnering.

Vanaf de kalenderdag volgend op de dag waarop Fresh Tray de eerste herinnering heeft verzonden, zullen er echter verwijlintresten aangerekend worden aan minimaal 10 % op het factuurbedrag (incl. btw), dan wel aan de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, als deze hoger ligt. Daarnaast wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend, die niet hoger zal zijn dan:

  • 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150,00 EUR is.
  • 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR, als het verschuldigde saldo tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR ligt.
  • 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR, als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 EUR is. Er geldt bovendien een absoluut maximumbedrag van 2.000,00 EUR.

Deze bepaling is wederkerig en ook van toepassing wanneer Fresh Tray iets verschuldigd is aan de klant-consument.

4.4. In geval van vertraging in de betaling door de klant-onderneming zullen vanaf het verstrijken van de vervaldatum verwijlintresten aangerekend worden gelijk aan minimaal 8% op het factuurbedrag (incl. btw), dan wel aan de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, als deze hoger ligt. Deze wettelijke rentevoet is variabel en wordt elk semester aangepast en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De toepasselijke rentevoet kan worden
teruggevonden op de website van de FOD Financiën via de volgende link:
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/rentevoet_betalingsachterstand_handelstransacties.

Daarnaast en onverminderd de forfaitaire vergoeding voor de invorderingskosten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend gelijk aan 10% van het factuurbedrag (inclusief btw) met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd het recht van de Dienstverlener om een grotere schadevergoeding te eisen indien zij zulke schade kan bewijzen.

Deze bepaling is wederkerig en ook van toepassing wanneer Fresh Tray iets verschuldigd is aan de klant.

4.5. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden met betrekking tot één factuur door de klant, worden alle openstaande facturen van de klant onmiddellijk opeisbaar. Bovendien heeft Fresh Tray het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak in hoofde van Fresh Tray tot schadeloosstelling van haar geleden schade.

4.6. De facturen van Fresh Tray dienen, in geval van betwisting, binnen de acht (8) kalenderdagen geprotesteerd te worden door middel van een aangetekende brief gericht aan de zetel. De factuur wordt geacht uitdrukkelijk aanvaard te zijn bij gebrek aan dit protest.

4.7. In geval van liquidatie, faillissement of uitstel van betaling van de klant, zullen de vorderingen van Fresh Tray en de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.8. De door de klant uitgevoerde betalingen zullen altijd eerst toegewezen worden aan alle verschuldigde renten en kosten, nadien aan de langst openstaande opeisbare facturen. Ook wanneer de klant meldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

4.9. Alle kosten met betrekking tot (buiten)gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de klant.

Artikel 5. Levering


5.1. De levering vindt plaats op het adres van de klant, tenzij anders is overeengekomen.

5.2. In het geval van vertraging door de leverancier van Fresh Tray, onafhankelijk van de wil van Fresh Tray, bij het leveren van de nodige materialen, stukken of toestellen wordt de verbintenis tot levering van de bestelling in hoofde van Fresh Tray uitzonderlijk opgeschort. Fresh Tray zal je hierover onverwijld informeren.

5.3. Indien de levering dient te geschieden in de vestiging van Fresh Tray, zal Fresh Tray op het ogenblik dat de goederen in het filiaal ter beschikking zijn de klant verwittigen. De klant zal verzocht worden de goederen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van deze verwittiging af te halen. De levering van de goederen door Fresh Tray vindt plaats bij de effectieve afhaling van de goederen door de klant. Bij
gebreke aan afhaling binnen de hierboven vermelde termijn, is Fresh Tray gerechtigd een stallingskost aan te rekenen van 15,00 EUR per dag. Het transport van de door de klant zelf afgehaalde goederen geschiedt volledig op kosten, verantwoordelijkheid en risico van de klant.

Artikel 6. Plaatsing


6.1. Artikel 6 is van toepassing op de situatie waarin de klant een beroep doet op Fresh Tray voor de plaatsing van de aangekochte goederen.

6.2. Voor de plaatsing van de goederen zal een afzonderlijke plaatsingskost in rekening worden gebracht.

6.3. Fresh Tray zal de plaatsing uitvoeren op de door de klant aangeduide locatie.

6.4. De klant verbindt zich ertoe om ongehinderd toegang te verlenen tot deze locatie tijdens de uitvoering van de plaatsing. Hij zorgt ervoor dat de ondergrond waarop of waarin de plaatsing dient te gebeuren vrij, egaal en stabiel is. De klant verbindt zich ertoe om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de plaatsing ongestoord kan worden uitgevoerd.

6.5. De plaatsing van de Rokerscabines impliceert een vergunningsplicht in hoofde van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de werkomstandigheden voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overheidsvoorschriften en tevens tijdig zorg te dragen voor de nodige voorbereidingen, vergunningen en ontheffingen, opdat de plaatsing naar behoren kan worden uitgevoerd. In het geval de werken hierdoor worden vertraagd, kan Fresh Tray hier geenszins aansprakelijk voor worden gehouden.

6.6. Indien komt vast te staan dat de klant niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, is Fresh Tray gerechtigd de plaatsing op te schorten totdat aan alle hiervoor vermelde voorwaarden door de klant is voldaan en eventueel een stallingskost aan te rekenen voor het stockeren van de goederen, een
vergoeding te vragen voor de transportkosten en vergoeding van elke hieruit voortvloeiende schade voor zover deze door Fresh Tray bewezen is. Indien toch een plaatsing gebeurt zonder dat de werf volledig voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, gebeurt dit op risico en verantwoordelijkheid van de klant en kan de klant Fresh Tray niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade daaruit voortvloeiend.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht


7.1. Alle verkochte goederen en materialen blijven eigendom van Fresh Tray tot integrale betaling van de totaalprijs, eventueel verhoogd met de nalatigheidsinteresten en bijkomende kosten.

7.2. Zolang die volledige betaling van de totaalprijs niet is gebeurd, mag de klant de goederen niet omvormen, vervreemden, overdragen, bezwaren en/of anderszins in welke vorm en ten welke titel ook aan derden ter beschikking stellen.

7.3. Het risico voor verlies van of schade aan het product wordt overgedragen aan de klant wanneer de klant of een door hem aangewezen derde het goed fysiek in het bezit heeft gekregen, behoudens in de hieronder vermelde situaties.

7.4. Indien de levering dient te geschieden aan een klant-consument op het adres van de klant-consument of een andere plaats buiten de vestiging van Fresh Tray, zal het transport van de goederen op verzoek van de klant worden uitgevoerd door een transporteur aangeduid door Fresh Tray op het risico van Fresh Tray. In dat geval zal de levering van de goederen plaatsvinden op het ogenblik dat de goederen op het adres van de klant, of een andere door hem aangeduide plaats buiten het verkooppunt worden afgeleverd en de klant in het bezit wordt gesteld van de goederen, waarna het risico op de klant overgaat. Wanneer de klant-consument echter aan een vervoerder de opdracht heeft gegeven het product te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden, gaat het risico voor verlies of schade door derde partijen over op de klant bij levering aan de vervoerder.

7.5. Indien de levering dient te geschieden aan een klant-onderneming op het adres van de klant-onderneming of op een andere plaats buiten de vestiging van Fresh Tray, zal het transport geschieden op risico van de klant-onderneming. Het risico op verlies of beschadiging gaat dan over op de klant-onderneming bij levering aan de vervoerder.

Artikel 8. Gebreken en garantie


8.1. Garantie ten aanzien van consumenten: wettelijke garantie

De bepalingen in artikel 8.1 gelden enkel ten aanzien van klant-consumenten.
In geval van aankoop van een nieuw product geldt ten aanzien van een klant-consument een wettelijke garantie van twee (2) jaar vanaf de levering.

In geval van de aankoop van tweedehands producten geldt ten aanzien van een klant-consument een wettelijke garantie van één (1) jaar vanaf de levering.

De klant-consument moet het gebrek zo snel mogelijk aan Fresh Tray melden per aangetekende brief en in ieder geval, op straffe van verval, binnen twee (2) maanden nadat hij/zij het gebrek heeft ontdekt.

Voor meer informatie over de wettelijke garantie ten aanzien van consumenten verwijzen we je naar de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/de-garantie.

8.2. Garantie ten aanzien van ondernemingen: dienst na verkoop

De bepalingen in artikel 8.2 gelden enkel ten aanzien van klant-ondernemingen.
In geval van aankoop van een product bij Fresh Tray geldt ten aanzien van een klant-onderneming een dienst na verkoop van één (1) jaar vanaf de levering.

De dienst na verkoop houdt in dat de klant-onderneming bij Fresh Tray als eerste aanspreekpunt terecht kan voor vragen en/of problemen met betrekking tot het aangekochte product, waarna Fresh Tray samen met de klant-onderneming op zoek zal gaan naar een oplossing en desgevallend zal optreden als schakel tussen de klant-onderneming en de fabrikant, om een beroep te kunnen doen op een eventuele fabrieksgarantie.

In het kader van deze dienst na verkoop zal Fresh Tray alle mogelijke middelen aanwenden om de klant te helpen, echter zonder dat deze verbintenissen kunnen worden begrepen als resultaatverbintenissen.

Artikel 9. Herroepingsrecht voor klant-consumenten


9.1. In geval van een overeenkomst op afstand (bv. een overeenkomst die online wordt gesloten) of van een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst, beschikt de klant-consument over een herroepingsrecht.

9.2. De klant-consument heeft een herroepingsrecht voor een termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant-consument of door de klant-consument aangewezen derde fysiek bezitneemt van het goed, zonder motivering, en zonder andere bijkomende kosten. De klant-consument heeft geen herroepingsrecht voor gepersonaliseerde bestellingen aangezien die op maat
van de klant-consument gemaakt worden (het gaat dan om goederen die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de klant-consument) of voor producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

9.3. De klant-consument kan zijn herroepingsrecht laten gelden door – binnen de hierboven vermelde herroepingstermijn – het herroepingsformulier, beschikbaar via
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf, ingevuld en ondertekend door te sturen aan de onderneming. Ook een ondubbelzinnige verklaring, en dus zonder het gebruik van het modelformulier, waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt, volstaat. Deze kan worden doorgestuurd via e-mail (info@freshtray.eu).

9.4. Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing om de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten/het product hebben teruggekregen, of tot je
hebt aangetoond dat je het product hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9.5. Je dient de producten onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, op gepaste wijze (dus voldoende beschermd) aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je het product terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van het product komen voor jouw rekening.

9.6. Indien de klant het goed behandelt op een manier die verdergaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, dan kan die aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering. De klant zal dan een compenserende vergoeding moeten betalen voor het waardeverlies dat Fresh Tray lijdt. Dit impliceert dat de bestelde goederen niet gebruikt, bevuild of beschadigd mogen worden door de klant. Wanneer je als klant te goeder trouw wil zijn, dan mag je de producten alleen behandelen zoals je ze in de winkel zou behandelen.

9.7. Het herroepingsrecht vermeld in artikel 9 is niet van toepassing op klant-ondernemingen, namelijk natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven en in die hoedanigheid een overeenkomst sluiten met Fresh Tray.

Artikel 10. Aansprakelijkheid


10.1. Fresh Tray kan enkel aansprakelijk worden gesteld indien een zware fout en/of bedrog t.a.v. haar is bewezen, doch niet in geval van lichte fout. Hetzelfde geldt indien Fresh Tray een beroep doet op onderaannemers.

10.2. Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen en behoudens in geval van opzet of zware fout, is de aansprakelijkheid van Fresh Tray beperkt tot:

  • Vergoeding van de schade van de klant die rechtstreeks en enkel het gevolg is van de contractuele tekortkomingen van Fresh Tray en/of de vastgestelde gebreken aan de diensten.
  • En dit maximum tot het bedrag van de totaalprijs van de producten vermeld in de overeenkomst tussen partijen.

10.3. Fresh Tray kan, behoudens in het geval van fraude, bedrog, opzet of zware fout, nooit gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, gevolg- en/of indirecte schade, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, inkomstenderving.

Artikel 11. Overmacht


11.1. In geval van overmacht is Fresh Tray gerechtigd de overeenkomst op te schorten gedurende de overmachtssituatie. Als de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend is, zal Fresh Tray niet langer gehouden zijn tot nakoming van haar verbintenissen. Fresh Tray zal de klant telkens te gepasten tijde op de hoogte brengen van het bestaan van een overmachtssituatie waardoor zij haar verbintenissen tijdelijk moet opschorten, dan wel niet langer kan uitvoeren.

11.2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden het volgende verstaan: een plotse, onvoorspelbare en onvermijdelijke gebeurtenis, buiten de wil van de partijen, die de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst onmogelijk maakt. Als overmacht in hoofde van Fresh Tray worden uitdrukkelijk, zonder limitatief te zijn, beschouwd: brand, technische stoornissen, materiële defecten van het materiaal van Fresh Tray en andere situaties die de activiteiten van Fresh Tray ernstig bemoeilijken of onmogelijk maken en die niet aan haar kunnen worden toegerekend.

11.3. Indien er reeds gedeeltelijk aan de overeenkomst werd voldaan door Fresh Tray of de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (bv. een deel van de bestelling kan wel geleverd worden), is Fresh Tray gerechtigd om deze goederen afzonderlijk te factureren.

11.4. Voor het reeds betaalde gedeelte van de overeenkomst dat omwille van overmacht in hoofde van Fresh Tray niet verder kan worden uitgevoerd (bv. de betaalde goederen die omwille van overmacht niet langer kunnen worden geleverd), is de klant gerechtigd op een pro rata terugbetaling.

 

Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens


12.1. Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door Fresh Tray, zal Fresh Tray optreden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen.

12.2. De persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring, die raadpleegbaar is op https://www.freshtray.eu/pages/privacy-policy.

12.3. Voor alle andere verzoeken of vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de klant kan hij/zij contact opnemen via de contactgegevens vermeld in artikel 2.

Artikel 13. Geschillen


13.1. In geval van klachten, moedigen we je aan om in eerste instantie contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in artikel 2. Als klachten betrekking hebben op producten en/of facturen, gelieve dan altijd het factuurnummer te vermelden.

13.2. Op elke overeenkomst, aanbieding of advies is het Belgisch recht van toepassing, onverminderd het recht van de consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch grondgebied hebben om zich op bepalingen van dwingend recht uit hun nationale wetgeving te beroepen.

13.3. Eventuele geschillen betreffende de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of de uitdoving van deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, behoren naar keuze van eiser tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van Fresh Tray (onverminderd het recht van de consumenten om zich op bepalingen van artikel 624 Gerechtelijk Wetboek te
beroepen).

Artikel 14. Slotbepalingen


14.1. Indien er bijzondere voorwaarden worden opgenomen op de offerte, factuur of overeenkomst en deze voorwaarden verschillen van de algemene voorwaarden, hebben deze bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden, hoewel de overige algemene voorwaarden een aanvullende werking hebben en onverwijld van toepassing blijven. De algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de klant of een derde partij zijn in geen geval van toepassing in de relatie tussen de klant en Fresh Tray.

14.2. De bepalingen van de volledige overeenkomst tussen de klant en Fresh Tray zijn deelbaar en indien één of meer van deze bepalingen ongeldig worden verklaard, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

14.3. Indien een bepaling als overmatig ruim of nietig wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien een bepaling als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal de bepaling vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk het economische effect en de bedoeling van de partijen van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.